1. Mở file và chọn ký

1.1. Mở file Pdf bằng phần mềm Foxit Phantom PDF

1.2. Chọn Tab Protect (1) à Sign & Certificate (2) à Place Signature (3)

Hình 1: Chọn chức năng ký số trên file PDF
Hình 1: Chọn chức năng ký số trên file PDF

1.3. Vẽ chọn nơi ký

Hình 2: Vẽ chọn Vị trí Ký

2. Thiết lập chữ ký

2.1. Mục Signature Preview chọn Create New Style (4)

Hình 3: Chọn hình thể hiện trên chữ ký (chưa có hình vui lòng liên hệ IT)

2.2. Chọn Lock Document After Signing

Hình 4: Chọn để ngăn chặn việc sửa nội dung sau Ký số

Khi chọn nút này sau khi ký tài liệu sẽ không cho phép chỉnh sửa, kể cả mở băng các phần mềm khác.

3. Chọn Nút Sign

Hình 5: Sau khi chọn hình chữ ký thể hiện chọn Sign để thực hiện ký

4. Chọn nơi lưu sau ký số

Hình 6: Ví dụ đường dẫn đến thư mục lưu file đã ký số : \192.168.1.100\Signed-Chung-Thu-Hoan-Chinh\Nam2024\Ban4

5. Máy tính hiển thị cửa sổ đăng nhập TOKEN để ký số.

Hình 7: nhập mật khẩu token để ký

6. Kết quả ký số

Hình 8: kết quả sau khi ký số file pdf thành công.
Video: Hướng dẫn ký số

Trân trọng cảm ơn.

Link tải phần mềm Foxit Phantom: https://drive.google.com/drive/folders/13YuKtc9zVsmJkfNuF5mpROAv4Ky5rBH9?usp=sharing