• Người dùng sử dụng nút Copy yêu cầu ở yêu cầu gốc muốn copy
  • Phần mềm tạo yêu cầu mới giống với yêu cầu gốc à người dùng thay đổi Loại hình dịch vụ chính và Loại hình dịch vụ như mong muốn và lưu lại dữ liệu

Trả lời