Khi Anh, Chị vào chứng thư mà không có hạng mục để chọn sau khi lanh đạo đã chấp nhận thì Anh.

Chị vui lòng kiểm tra lại. – Phần kết quả trong hạng mục của yêu cầu đã đủ 2 trạng thái là hoàn thành và chấp nhận chưa. (cách hoàn thành và chấp nhận vui long xem video đính kèm)