Kính chào Anh, Chị,

Ngày 6/8/2022 Đội dự án phần mềm ERP đã tổ chức buổi giới thiệu chức năng mới phần mềm ERP (Giai đoạn 2). Phần nâng cấp này được chia làm 12 mục chính như sau:

Nội dung:

 1. Chức năng báo cáo quản trị.
 2. Chức năng phân công công việc
 3. Chức năng quản lý hợp đồng
 4. Chức năng quản lý yêu cầu
 5. Chức năng quản lý mẫu chứng thư
 6. Chức năng soạn thảo chứng thư
 7. Phân quyền trạng thái Yêu cầu
 8. Phân quyền trạng thái chứng thư
 9. Xem liên kết kết quả VIMS
 10. Báo cáo hóa đơn nháp
 11. Báo cáo thống kê kết quả TTPT
 12. Quản lý Phòng/ban thử nghiệm