Mục đích

  • Cho phép các đơn vị phòng ban cập nhật thông tin chấm công hàng ngày của cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình.
  • Tổng hợp được ngày công theo từng loại công việc mà mỗi cán bộ công nhân viên đã làm trong tháng.

Yêu cầu

  • Khai báo đơn vị phòng ban
  • Khai báo lý lịch cá nhân của nhân viên theo từng đơn vị phòng ban.
  • Khai báo các loại công việc.
  • Khai báo loại và cách tổng hợp ngày công

Hướng dẫn sử dụng

Thực hiện chấm công

Đường dẫn: Hệ thống quản lý nhân sự tiền lương -> Quản lý ngày công -> Lập bảng chấm công.

Khi bạn thực hiện nhấp chuột vào chức năng “Lập bảng chấm công” hệ thống sẽ hiển thị Form “Lập bảng chấm công” với các thông tin sau:

chọn tháng chấm công, phòng ban

  •  Sau khi chọn chấm công cho 1 phòng ban (hoặc 1 tổ, nhóm), chương trình hỗ trợ bạn chấm nhanh cho ngày chấm công hoặc khoảng thời gian từ ngày… đến ngày trong kỳ chấm công. Khi chấm nhanh, chương trình sẽ mặc định chấm cho tất cả nhân viên, cùng loại công đã được khai báo.
  • Sau khi đã chấm công nhanh, bạn sang màn hình tiếp theo để xem và sửa lại thông tin chấm công cho từng người, nếu có khác biệt.

Với mỗi loại công, được ghi bao gồm 2 thông tin cách nhau bới dấu hai chấm (A:B). Trong đó: A là mã loại công, B là số giờ tương ứng với loại công. Giữa 2 loại ngày công khác nhau, được phân cách bởi dấu (/).

  • Lưu ý, trong trường hợp đã tính lương kỳ 2 hoặc ngày chấm công đã bị khóa thì việc chỉnh sửa trên bảng chấm công không thực hiện được.

Nếu loại ngày công thứ 2, có ngoài giờ, nghỉ bù hoặc các loại khác, Các anh chị chọn thêm như sau:

Và cách sửa mã trực tiếp ở bảng (2.Xem và sửa) (xem mã ở bảng mã bên dưới)

BẢNG DANH SÁCH MÃ LOẠI NGÀY CÔNG.

TG6: Thêm giờ ca đêm ngày lễ (22h -6h)TG4: Thêm giờ ngày thường
TG5: Thêm giờ ca đêm ngày thường  ( 22h – 6h)TG3: Thêm giờ ngày Lễ, Tết
NP: Nghỉ PhépNO: Nghỉ không lương
NO: Nghỉ không lươngNB2: Nghỉ bù lễ, tết
NLT: Nghỉ lễ, tếtHT: Ngày công cơ bản  (Hiện trường)
NB3: Nghỉ bù ngày thườngHC: Ngày công cơ bản (Hành chính)
CP: Chờ phân côngBH: Ngày nghỉ BHXH

Sau khi xem và sửa lại thông tin chấm công cho từng người thì chọn F4 để lưu thông tin ~> tích chọn tất cả ~> 4. Tổng hợp ngày công

Như vậy là hoàn thành việc chấm công.