Trả lời:

  • Từ ngày 27/8/2020 Tài khoản sau khi đăng nhập mà không có thao tác với phần mềm thì sau 3.600 giây (10 tiếng sẽ bị hệ thống tự động thoát tài khoản). Khi đó bắt buộc người dùng phải đăng nhập lại.