Mặc định sau khi đăng nhập sai 3 lần thì tài khoản của Bạn sẽ bị khóa bởi hệ thống.

Hình ảnh màn hình đăng nhập báo tài khoản bị khóa

Hiện tại bạn không thể tự mở khóa mà bắt buộc phải liên hệ với IT để mở khóa tài khoản.