Đường dẫn: Hệ thống quản lý dịch vụ → Gộp yêu cầu

            Bước 1: Ở màn hình chức năng Loại hình DV và Đơn vị chọn thông tin

  • Loại hình dịch vụ chính: chọn từ LOV
  • Loại hình dịch vụ: chọn từ LOV
  • Mã số thuế: chọn từ LOV

Bước 2: Chọn số yêu cầu cần gộp.

Ở bảng số 1 thể hiện tất cả số yêu cầu đáp ứng với thông tin đã chọn ở bước 1. Từ những số  yêu cầu đó chọn những số yêu cầu cần gộp dùng biểu tượng mũi tên để chuyển số yêu cầu đã chọn sang bảng số 2

            Bước 3: Chọn nút chức năng Gộp để sinh số yêu cầu mới

Số yêu cầu mới sẽ thể hiện tất cả dòng thông tin chi tiết mặt hàng của các số yêu cầu gộp

Ở phần phân công công việc và kết quả: những số yêu cầu đã được gộp sẽ được thay thế bằng số yêu cầu mới