Màn hình chính Chứng thư/phiêu kết quả:

 • Thể hiện tất cả chứng thư/phiếu kết quả của phòng ban mà user đang đăng nhập
 • Mỗi dòng là một chứng thư, thể hiện thông  tin chi tiêt của số chứng thư  đó
 • Cho phép truy vấn và lọc số chứng thư/phiếu kết quả
 1. Mục đích sử dụng
  1. Yêu cầu nghiệp vụ

Hạng mục, chỉ tiêu của số yêu cầu lên chứng thư  kết quả phải ở trạng thái hoàn thành và trạng thái kiểm tra là chấp nhận

 1. Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: Hệ thống quản lý dịch vụ → Chứng thư/phiếu kết quả

6.3.1 Chứng thư/  phiếu kết quả

Bước 1: Tạo mới → Check chọn số yêu cầu cần xuất chứng thư→ chọn nút Lựa chọn

Bước 2:  Xuất hiện màn hình chức năng Tạo mới → chọn nút Tạo chứng thư→ thông tin màn hình như sau:

 • Số chứng thư: Hệ thống tự sinh theo nguyên tắc: Số yêu cầu + số đếm tăng
 • Trạng thái:
 • Số yêu cầu: Cập nhật từ bước tạo yêu cầu
 • Đối tượng tạo yêu cầu:
 • Phòng ban tạo yêu cầu:
 • Ngày cấp chứng thư: Là ngày hiện hành
 • Mã số thuế: Chọn từ LOV
 • Mã khách hàng: Cập nhật theo mã số thuế
 • Tên khách hàng: Cập nhật theo mã số thuế
 • Số điện thoại: Cập nhật theo mã số thuế
 • Địa chỉ: Cập nhật theo mã số thuế
 • Số fax: Cập nhật theo mã số thuế
 • Địa chỉ email: Cập nhật theo mã số thuế
 • Người liên lạc: Cập nhật theo mã số thuế
 • Số hóa đơn:
 • Ngày hóa đơn:
 • Loại tiền: Cập nhật thông tin từ bước tạo yêu cầu
 • Loại tỷ giá: Cập nhật thông tin từ bước tạo yêu cầu
 • Ngày tỷ giá:
 • Tỷ giá:
 • Không tính phí theo chi tiết:
 • Trạng thái hóa đơn:
 • Tổng tiền:
 • Tổng tiền quy đổi:
 • Vận tải đơn: chọn lựa từ kết quả cập nhật ở bước tạo yêu cầu

Bước 3: Chọn nút chức năng Số lượng chứng thư → xuất hiện màn hình Số lượng chứng thư với những thông tin:

 • Ngôn ngữ: lấy kết quả từ số yêu cầu
 • SL yêu cầu: Lấy kết quả từ số yêu cầu
 • SL xuất: Người dùng tự nhập – là số lượng chứng thư xuất cho số chứng thư đang lập

Bước 3: Chọn nút Thêm chi tiết → màn hình Danh sách tên hàng → check chọn biểu tượng kính lúp ở mặt hàng cần xuất chứng thư

Bước 4: Ở màn hình chức năng chọn chi tiết cấp chứng thư lựa chọn Hạng mục hoặc chỉ tiêu cần cấp chứng thư → nhấp vào biểu tượng cấp chứng thư. Có thể chọn nhiều hạng mục hoặc nhiều chỉ tiêu cho một chứng thư.

Trong trường hợp chỉ xuất chứng thư cho một phần hàng hóa của số yêu cầu thì có thể thay đổi thông tin ở trường Số lượng, Khối lượng rồi chọn cấp chứng thư → chứng thư được cấp sẽ là số lượng và khối lượng nhập vào ở cửa sổ trên.

Nếu chứng thư chưa được xuất hoa đơn có thể xóa và khi xóa thì số lượng khối lượng sẽ được cộng về phần số lượng, khối lượng chưa tạo chứng thư cho phép tiếp tục tạo chứng thư cho số lượng, khối lượng đó.

Nếu check chọn vào ô Dừng cấp thì chứng thư đó không hiện cho lần cấp chứng thư sau