I. Hướng dẫn dành cho người soạn thảo ghi nhận và phải đính kèm chứng thư.

 1. Để thực hiện được mục II.2 trong tài liệu đối với file báo cáo giấy mọi người cần thêm 5 cột thông tin mới như hình bôi vàng bên dưới
  • Năm (ghi nhận năm của hồ sơ) tạo cột mới để hạn chế phải nhập dữ liệu chỉ cần kéo xuống thì dữ liệu mặc định.
  • Loại hình (Giám định hay chứng nhận, kiểm định,…)
  • Số chứng thư bắt đầu (Cer_start)
  • Số chứng thư kết thúc (Cer_end)
  • Dữ liệu import phần mềm. (data_import) data excel:
=UPPER(D491&"G0"&E491&F491&G491&UPPER(RIGHT(H491,5))&";"&J491&";"&K491)
Hình ảnh file mẫu sau hoàn thiện

Lưu ý quan trọng: Xóa bỏ các ký ký tự bên cột F số yêu cầu để chi còn lại 5 số của số yêu cầu, bỏ các ký tự gạch ngàng, mũi tên….

 1. File chứng thư đưa lên hoàn chỉnh phải đúng định dạng số chứng thư VD: 23G00GHX12345-01
 2. File excel đúng định dạng với thông tin đưa ra được: 23G00GHX12345;1;10

II. Hướng dẫn dành cho admin

II.1 Bước 1: Cài đặt phần mềm Dataload

https://www.dataload.com/

Bước 2: Copy data mẫu chạy vào bảng load pm

Bước 3: Chọn data oracle R12/ 11i

Bước 4: Chon Data load (F5) à chọn màn hình quản lý chứng thư (Chrome)

Bước 5. Trên màn hình lọc chứng thư 1 số nào đó.