Bước 1: Lọc lựa chọn để có được thông tin cần thiết

Bước 2: Chọn Action => Download -> HTML

Chọn Action -> chọn Download để tải xuống bảng dữ liệu hiện tại
Chọn HTML => Click Download

Bước 3: Mở file CSV bằng phần mềm excel

Bước 4: Lưu file html vừa mở thành file XLSX (excel)