Bước 1.1: chọn mục “Tiện ích” -> “Khai báo mặt hàng

Bước 1.2: Chọn “Expand All” để mở rộng cây danh sách măt hàng

Bước 1.3: Trên bàn phím chọn “Ctrl + F” để tìm kiếm theo tên hàng muốn thêm (Ví dụ muốn thêm tên hàng “Tỏi”).
– Khi đó trình duyệt sẽ liệt kê các tên hàng đã có giống với tên tìm kiếm. (Mục đích tìm ra nhóm của mặt hàng nhanh hơn)

Bước 1.4: Click double vào tên hàng để mở ra bảng mới.
– Chọn “Tạo mới cùng mức”

Bước 1.5: Nhập tên hàng cần thêm vào ô Tên hàng -> Chọn “Lưu dữ liệu khi tạo mới”

Như vậy là xong bước 1: Thêm tên hàng vào hệ thống.

Bước 2.1: Chọn “Tạo kết hợp item”

Bước 2.2: Chọn các thông tin như bảng bên dưới (Có thể kết hợp nhiều bằng cách Từ A đến B)
(1) Mặt hàng: Chọn mã mặt hàng mới thên cần kết hợp item (mặt hàng đầu trong đoạn cần kết hợp)
(2) Từ: Chọn mã mặt hàng mới thên cần kết hợp item (mặt hàng cuối trong đoạn cần kết hợp)
(3) Từ hạng mục: Chọn hạng mục 01 từ danh sách mở ra
(4) Đến hạng mục: Chọn hạng mục 99 từ danh sách mở ra

Bước 2.3: Chọn “Tạo kết hợp Item”

Sau khi phần mềm chạy xong là kết thúc.