Bước 1: Chỉnh số dòng lên 1000.

Chọn Action -> Format -> Row per page -> 1000

Bước 2: Lọc theo kỳ kế toán

Nhập kỳ kế toán và bấm Enter

Bước 3: Lọc theo điều kiện hóa đơn đã hoàn thành (Y)

Bước 4: Sum cột tổng tiền

Kéo sang bên phải trên cột tổng tiền chọn SUM

Sau đó kéo màn hình xuống dưới cùng Bạn sẽ thấy có ô tổng tiền bằng cách sum của cả cột theo (những hóa đơn đã hoàn thành của kỳ kế toán 02-2021)