1.3.1 Mục đích sử dụng

1.3.2 Yêu cầu nghiệp vụ

  • Số yêu cầu đã được lập hoàn chỉnh thông tin về khách hàng, nghiệp vụ
  • User lãnh đạo phòng ban thực hiện chức năng phê duyệt

1.3.3 Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: Hệ thống quản lý dịch vụ → Yêu cầu

Bước 1: Check chọn Lọc yêu cầu → nhập số yêu cầu cần duyệt vào ô có biểu tượng kính lúp tìm kiếm

Bước 2: Đã tìm thấy số yêu cầu → check chọn vào số yêu cầu cần duyệt → chọn nút Phê duyệt → màn hình xuất hiện thông báo xác nhận chọn OK

→ Trạng thái chuyển từ Chờ duyệt sang Duyệt. Hoàn tất việc phê duyệt

Có thể chọn và duyệt cùng lúc nhiều số yêu cầu. Khi số yêu cầu ở trạng thái duyệt thì không cho phép thay đổi cập nhật thông tin