1. Mục đích sử dụng
  1. Yêu cầu nghiệp vụ
 2. Số yêu cầu Giám định, chứng nhận gửi mẫu phải ở trạng thái Duyệt
 3. Có Mã hóa mẫu ở trạng thái Gửi trung tâm phân tích
 4.  
  1. Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: Hệ thống quản lý dịch vụ → Tạo yêu cầu phân tích

Bước 1: Chọn thông tin sau:

 • Số yêu cầu: tìm và chọn số yêu cầu cần gửi TTPT
 • Đơn vị nhận yêu cầu: Chọn TTPT và thử nghiệm 1 hoặc TTPT và thử nghiệm 2

→ chọn nút Tiếp theo chuyển sang bước 2

Bước 2: Check chọn những mã hóa mẫu cần gửi TTPT → chọn nút tiếp theo chuyển bước 3

Bước 3: Màn hình bước 3 dùng để kiểm tra lại mẫu cần phân tích và đơn vị nhận yêu cầu phân tích. Nếu sai chọn nút Hủy bỏ, nếu đúng chọn nút Hoàn thành

Khi hoàn thành → hệ thống tự sinh Số yêu cầu trung gian 19G01GHN01493PT100 theo nguyên tắc: Số yêu cầu giám định, Chứng nhận + “PT” + số đếm tăng dần. Số yêu cầu trung gian cho biết phòng ban gửi yêu cầu phân tích.

Thực hiện được khi số yếu cầu Giám định, chứng nhận đã lập có thông tin hồ sơ mẫu và có mã hóa mẫu ở Trạng thái Gửi trung tâm phân tích.

Bước 4: Tương tự như Bước 6 – Phần I ( chọn chỉ tiêu) chọn biểu tượng cây bút ở ô Chỉ tiêu phân tích để chọn chỉ tiêu cho yêu cầu phân tích mới này.

Bước 5: Tương tự như mục 1.3 Phê duyệt thực hiện chuyển đổi trạng thái số yêu cầu trung gian từ Đang lập thành Duyệt. Tuy nhiên ở màn chính Yêu cầu dịch vụ check chọn vào Yêu cầu PT để tìm số yêu cầu trung gian cần duyệt.

Bước 6: Khi số yêu cầu trung gian đã ở trạng thái Duyệt tức là đã chuyển thành công. Ở TTPT cho phép tìm kiếm và chọn số yêu cầu trung gian

Bước 7: Ở TTPT chọn số yêu cầu trung gian, ở màn hình Tạo yêu cầu thực hiện:

 • Chọn nút Chấp nhận
 • Thay đổi loại hình dịch vụ là Phân tích mẫu
 • Chọn hình thức kiểm tra: chọn từ LOV

→ Hệ thống tự sinh số yêu cầu Phân tích mẫu mới

Hoàn thành bước Tạo yêu cầu phân tích. Sau đó thực hiện tương tự ở bước 5