Ngày 25/10/2023:

  1. Cập nhật tạo hoá đơn từ 1 yêu cầu (Mục V. 2 Tạo HĐ 1 Yêu cầu)
  2. Import thông tin phân công nhân sự vào yêu cầu giám định ( VII. 8. MR Tuân Import Phân công)
  3. Chỉnh sửa nhanh số tiền – Ngày chứng thư – Trạng thái chứng thư ( IV. Sửa tiền – ngày CT)
  4. Thực hiện chức năng phân công Giám định, Chứng nhận, kiểm định (II. Phân công GĐ-CN-KĐ)