Bước 1: Đăng nhập hệ thống tạo hoá đơn bằng link: http://baocao.vinacontrol.com.vn

Phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập. Anh Chị vui lòng đăng nhập bằng tài khoản ERP của mình.

Bước 2: Chọn menu bên trái mục V.   HÓA ĐƠN (HĐ) -> 2. tạo hóa đơn 1 Yêu cầu

Bước 3: Chọn số yêu cầu cần thực hiện hoá đơn: phần mềm tự lấy dữ liệu của yêu cầu và tạo thành 1 hoá đơn nháp

Bước 4: Nhập các thông tin còn thiếu trên hoá đơn bấn cập nhật sau đó có thể in hoá đơn.

(Phần mềm tự động hoàn tất số yêu cầu khi click chọn in hoá đơn).