1. Màn hình yêu cầu: Phân quyền người dùng để quản lý yêu cầu được cấp phát từ phần mềm.
Quyền Hủy yêu cầu được phân cho IT. như vậy chỉ tài khoản IT mới có thể chọn HỦY YÊU CẦU
  • Các đơn vị cần đăng ký tài khoản IT vui lòng gửi Email yêu cầu hỗ trợ thiết lập tài khoản IT cho đơn vị với nội dung có Mã Số VNC của IT.

2. Màn hình chứng thư: Chia tab danh sách theo trạng thái Chứng thư.

Thêm tab chia trang thái của Chứng thư

3. Màn hình nhập kết quả thêm nút link đến phần mềm VIMS.