Đường dẫn: Quản lý dịch vụ -> Giao diện vesion2 -> Quản lý hợp đồng

Hiển thị danh sách hợp đồng đã được tạo:

Để tạo mới hợp đồng:

Đường dẫn: Hóa đơn -> Hóa đơn từ hợp đồng -> Khai báo hợp đồng

Màn hình nhập thông tin số hợp đồng:

 • Số hợp đồng:
 • Ngày ký: Ngày ký hợp đồng
 • Ngày hiệu lực: Ngày hợp đồng có hiệu lực
 • Mã số thuế: Mã số thuế khách hàng
 • Khách hàng: Tên khách hàng
 • Địa chỉ: Địa chỉ Khách hàng
 • Người liên hệ: Người liên hệ hợp đồng
 • Email: Email người liên hệ hợp đồng
 • Điện thoại: Điện thoại người liên hệ/ Khách hàng
 • Giá trị: Giá trị hợp đồng
 • Loại tiền: Loại tiền trên hợp đồng
 • Thuế suất: Thuế suất hợp đồng
 • Phương thức thanh toán: Tiền mặt/ Ủy nhiệm chi/ Séc chuyển khoản…
 • Tài khoản Thanh toán: Tài khoản TT hợp đồng
 • Trạng thái: Trạng thái hợp đồng: Đang lập/Chờ duyệt/Duyệt/Đang thực hiện…

Sau khi nhập thông tin hợp đồng, chọn button: Tạo mới. Hệ thống ghi nhận thông tin hợp đồng, được hiển thị ở chi tiết thông tin hợp đồng