1. Thông tin

Đường dẫn: Menu chức năng -> Thông tin chính

Để tạo mới số yêu cầu, người dùng nhập các thông tin và chọn button: Tạo mới Y.cầu

Hệ thống tạo số yêu cầu mới, hiển thị các thông tin đã nhập

2. Số lượng chứng thư

Đường dẫn: Menu chức năngà Số lượng C.Thư/Y.Cầu

Người dùng lựa chọn ngôn ngữ và nhập thông tin số lượng yêu cầu:

Chọn button: Thêm mới để tạo dữ liệu

Trường hợp muốn điều chỉnh lại thông tin, người dùng chỉnh sửa các thông tin ở chi tiết và chọn button: Cập nhật

3. Thông tin hồ sơ

Sau khi tạo dữ dữ liệu, người dùng có thể xem thông tin ở chi tiết

Trường hợp cần chỉnh sửa dữ liệu:

Người dùng chọn dòng thông tin cần thay đổi, thực hiện cập nhật dữ liệu mới và chọn button: Cập nhật

4. Thông tin hàng hóa

Đường dẫn: Menu chức năng -> Thông tin hàng hóa

Để tạo mới tên hàng, người dùng chọn button: Thêm hàng hóa, tìm mặt hàng cần tạo

Sau khi nhập thông tin về hàng hóa, người dùng chọn cập nhật để lưu dữ liệu

5. Hạng mục Yêu cầu

Người dùng chọn menu chức năng: Hạng mục yêu cầu

Để tạo hạng mục, người dùng chọn button: Add Row à Nhóm hạng mục, người dùng nhập các thông tin hạng mục sau khi đã tạo và chọn button: Save

6. Hồ sơ mẫu

Người dùng chọn menu chức năng: Hồ sơ mẫu

Để tạo mã hóa mẫu, người dùng chọn button: Add row, người dùng nhập các thông tin mã hóa mẫu sau khi đã tạo và chọn button: Save

7. Lô sản xuất

Người dùng chọn menu chức năng: Lô sản xuất

Để tạo thông tin lô sản xuất, người dùng chọn thêm mới và nhập các thông tin mã hóa mẫu sau khi đã tạo và chọn button: Save

8. Kết quả

Đường dẫn: Menu chức năng à Kết quả

Người dùng xem được thông tin kết quả của hạng mục thuộc số yêu cầu

9. Chứng thư

Đường dẫn: Menu chức năng à Chứng thư

Tạo mới chứng thư: Người dùng chọn button: Tạo chứng thư

Để thêm chi tiết hạng mục/chỉ tiêu, người dùng chọn button: Thêm chỉ tiêu/hạng mục

Chọn các chỉ tiêu, hạng mục và chọn cấp chứng thư:

Chứng thư được tạo:

10. Hóa đơn

Đường dẫn: Menu chức năng à Hóa đơn

Để tạo mới, người dùng chọn button: Lập hóa đơn

Hệ thống chuyển tới chức năng lập hóa đơn vesion 1

Khi số yêu cầu đã có hóa đơn, sẽ hiển thị danh sách các hóa đơn thuộc số yêu cầu: