Đường dẫn: Hóa đơn -> Hóa đơn từ hợp đồng -> Hóa đơn đã lập

Hoặc từ màn hình thông tin hóa đơn, người dùng chọn button: Hóa đơn đã lập

Danh sách hóa đơn được tạo: