Người dùng ở màn hình vesion 1:

Đường dẫn: Quản lý dịch vụ ->  Giao diện vesion2 -> Quản lý hợp đồng

Người dùng ở màn hình vesion2:

Đường dẫn: Hóa đơn -> Hóa đơn từ hợp đồng -> Chọn hợp đồng – Lập hóa đơn

Hiển thị danh sách các hợp đồng đã tạo, để tạo hóa đơn người dùng chọn hợp đồng cần tạovà chọn button: Lập hóa đơn

(Lưu ý: Những hợp đồng đang ở trạng thái: Đã duyệt hoặc Đang thực hiện thì mới hiển thị để tạo hóa đơn).

Hệ thống chuyển tới màn hình thông tin hóa đơn:

Người dùng chọn button: Tạo mới để tạo hóa đơn

Để nhập thông tin chi tiết hóa đơn, người dùng chọn button Add Row và nhập dữ liệu.

Lưu ý: Thông tin chi tiết người bắt buộc nhập vào cột: Tên hàng do liên quan tới việc phát hành hóa đơn điện tử theo TT78.

Sau khi nhập thông tin tiền hóa đơn, người dùng chọn button: Lưu dữ liệu

Để tính thuế suất, người dùng chọn thuế suất tương ứng:

Dòng chi tiết hóa đơn được check vào ô thuế suất, giá trị tiền hàng, thuế, tổng tiền được tính và hiển thị:

In hóa đơn nháp:

Người dùng chọn button: In hóa đơn