Người dùng ở vesion 1:

Đường dẫn: Quản lý dịch vụ à  Giao diện vesion2 à Phân công công việc

Người dùng ở vesion 2: Từ menu chức năng à Phân công công việc

1. Danh sách số Yêu cầu được phân công

  1. Loại phân công:

+ Phân công theo hàng hóa (Giám định/Chứng nhận)

+ Phân công theo chỉ tiêu (Thử nghiệm)

  • Kế hoạch/ Thực tế:

+ KH – Ngày bắt đầu: Lấy theo ngày kế hoạch khi phân công số công việc

+ TT – Ngày bắt đầu: Lấy theo ngày thực tế khi nhập kết quả số công việc

  • Thời gian: Mặc định theo ngày hiện tại
  • Tháng/tuần: Lựa chọn các mốc thời gian cần xem dữ liệu

Lưu ý:
+ Màu vàng: Tại ngày hiển thị số yêu cầu kết thúc thời gian thực hiện

+ Màu đen mờ: Tại ngày hiển thị số yêu cầu đang trong thời gian thực hiện

+ Màu đen: Tại ngày hiển thị là ngày bắt đầu thực hiện số yêu cầu

Xem thông tin chi tiết số yêu cầu được phân công: Người dùng chọn số yêu cầu cần xem

2. Tạo mới số công việc

Để tạo mới số công việc, người dùng chọn nút [+]

Hệ thống chuyển qua chức năng phân công của version 1 và tạo số công việc mới:

+ Ngày kế hoạch – Ngày dự kiến hoàn thành: Lấy mặc định ngày được chọn

+ Thông tin nhân viên: Gắn nhân viên được chọn – vai trò: Trưởng nhóm