1. kết quả Thử nghiệm

Người dùng ở giao diện vesion 1:

Đường dẫn: Quản lý dịch vụ à Kết quả Thử nghiệm

Để xem kết quả, người dùng chọn icon trong cột dữ liệu: Tài liệu đính kèm à Hiển thị các tài liệu đã upload từ phòng Thử nghiệm và cho phép người dùng download các tài liệu về.

Người dùng ở giao diện vesion 2:

Menu chức năng à Báo cáo à Báo cáo kết quả TN