Bước 1: Sau khi đăng nhập phần mềm Anh, Chị cần chọn theo hướng dẫn sau:

Chọn vào tên người dùng -> chọn Đổi mật khẩu

Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới sau đó bấm Cập nhật.

Phần mềm sẽ thông báo Tác vụ hoàn tất.