Bước 1: Chọn Menu Lập hóa đơn GĐ / CN /TN

  1. Chọn menu lập hóa đơn
  2. Chọn chứng thư muốn tạo hóa đơn
  3. chọn Lập hóa đơn

Bước 3: Bấm chọn tạo mới

Bước 4: Chọn bảng kê = Yes sau đó bấm Cập nhật

Bước 5: Kéo xuống bên dưới check chọn tất cả các ô thông tin bảng kê sau đó bấm cập nhật.

Bước 6: Chọn (1) để in hóa đơn loại bảng kê

ttootstoottoott

Bước 6: Chọn (2) để lấy thông tin bảng kê

  • Tải xuống dạng excel (1)
  • Bảng thông tin danh của chứng thư