Đường dẫn: Quản lý dịch vụ à Yêu cầu à Tạo mới

Lưu ý: Chỉ hiển thị số hợp đồng trạng thái: Đã duyệt, Đang thực hiện vào chưa được tạo hóa đơn ở chức năng Tạo hóa đơn từ hợp đồng

Giao diện Yêu cầu vesion1:

Giao diện Yêu cầu vesion2: