Đường dẫn: Quản lý dịch vụ à Kết quả

Để xem kết quả từ phần mềm VIMS, người dùng chọn icon cột dữ liệu VIMS tương ứng theo từng số yêu cầu

Hệ thống chuyển tới đường dẫn xem kết quả VIMS:

http://vims.vinacontrol.com.vn/project/project_progress/order/Số yêu cầu.