Khi chọn chỉ tiêu để gửi Thử nghiệm Bạn có thể sử dụng Nhóm chỉ tiêu và chọn những chỉ tiêu trong nhóm đã được tạo sẵn , các nhóm này sẽ được phân theo Trung tâm / Phòng/ Ban.