Để sử dụng phân hệ Tài chính kế toán (FIN) và phân hệ Nhân sự (HR); Việc cài đặt Java là bắt buộc. Để cài đặt Java Bạn có thể làm theo huớng dẫn sau:

Yêu cầu:

Bước 1: Tải 2 file theo đường link bên trên

Bước 2: Cài đặt java 32 bit

Bước 3: Cài đặt Firefox

Bước 4: cấu hình Java

-Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."
http://erp.vinacontrol.com.vn:7778
http://erp.vinacontrol.com.vn:7778/prod/index_prod.html

Bước 5: Cấu hình Firefox

Bước 6: Chạy Java