Để sử dụng phân hệ Tài chính kế toán (FIN) và phân hệ Nhân sự (HR); Việc cài đặt Java là bắt buộc. Để cài đặt Java Bạn có thể làm theo huớng dẫn sau:

Yêu cầu:

Bước 1: Tải 2 file theo đường link bên trên (bấm không tự tải thì chép đường dẫn dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt)

Bước 2: Cài đặt Firefox (và cấu hình không cho tự động update)

Bước 3: Cài đặt java 32 bit (cấu hình các thông tin ở bước 4)

Bước 4: cấu hình Java

-Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."
http://erp.vinacontrol.com.vn:7778
http://erp.vinacontrol.com.vn:7778/prod/index_prod.html

Bước 5: truy cập đường dẫn http://ungdung.vinacontrol.com.vn

Bước 6: Chạy Java