Đối với những yêu cầu thử nghiệm làm cùng mặt hàng của yêu cầu có chứa nhiều Mẫu, Trường hợp làm mặt hàng Than, Dăm gỗ,… Khi đó phần mềm cho phép copy chỉ tiêu của Mẫu có sẵn (A) sang các mẫu khác (A’, B’, C’,…) để không cần phải chọn chỉ tiêu cho từng mẫu. Bạn có thể thực hiện như sau:

Yêu cầu:

  • Chỉ có thể thực hiện đối với các mẫu cùng mặt hàngtrong cùng 1 yêu cầu.

Bước 1: Chọn chỉ tiêu cho mẫu A

Bước 2: Chọn mẫu khác (A’, B’, C’,…)

Bước 3: Chọn thực hiện copy chỉ tiêu