Từ ngày 01/10/2020 Chứng thư của Vinacontrol sẽ chứa QR-Code ở tất cả các đơn vị trong toàn Tập đoàn. Sau đây là cách tạo chứng thư có chứa QR-Code.

Bước 1: Tạo chứng thư

Bước 2: Tạo QR-Code

Bước 3: Tải QR-Code từ phần mềm

Bước 4: Thực hiện gắn chứng thư vào QR-Code

Bước 4: Upload File chứng thư lên hệ thống

Bước 5: Kiểm tra QR-Code và chứng thư