Bước 1: Chọn Trang chủ

Bước 2: Chọn Chỉ tiêu kết hợp phương pháp (mục số 1 hình bên dưới) (tab thứ 3)

Bước 3: chọn tên chỉ tiêu muốn kết hợp (mục số 2 hình bên trên)

Bước 4: chọn tên phương pháp muốn kết hợp (mục số 3 hình bên trên)

Bước 5 bấm Save để lưu lại